પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ..પીડીએફ ફાઇલ નવી વિન્ડોમાં ખોલે છે. પીડીએફ ફાઈલ કેવી રીતે ખોલવી તે માટે આ સાઇટમા નીચે આવેલા મદદ વિભાગ પર જાઉ..
સંપર્ક

મુખ્ય કચેરી

ગુજરાત રાજ્ય વેરહાઉસીંગ કોર્પોરેશન

ઓફિસ સરનામું :
કર્મયોગી ભવનની સામે,
સેકટર ૧૦/એ,
ગાંધીનગર-૩૮ર ૦૧૦.


ફોન નંબર : ૦૭૯-ર૩રર૧૦૭૪, ર૩રર૧૦૭પ

ફેકસ : ૦૭૯-ર૩રર૧૦૭પ

ઇમેઇલ :aogswc@yahoo.co.in

Gujarat State Warehousing Corporation Contact
  • http://india.gov.in, ભારતનું રાષ્ટ્રીય પોર્ટલ : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  •  ગુજરાત સરકાર : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • http://www.gswan.gov.in, જી.એસ.ડબલ્યુ.એ.એન : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • digilocker.gov.in : બહારની વેબસાઇટ નવા વિન્ડોમાં ખુલે છે
  • Vibrant Gujarat Summit 2019
  • Office of The Chief Electoral Officer, Gujarat State : External website that opens in a new window
Go to Navigation